प्याज खेति प्रबिधि 4.57 MB
केन्द्रिय तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रको बार्षिक प्रगति पुस्तिका २०७०/७१ 616.92 KB
तरकारी बाली विकास केन्द्रमा प्राङ्गारिक तरकारी खेती प्रवर्द्धनका लागि आ.व. २०७५/७६ मा भएका प्रयासहरुबारे जानकारीमुलक प्रकाशन 17.5 MB
तरकारी बीउ उत्पादन प्रविधि पुस्तक 1.64 MB
तरकारी खेती प्रविधि पुस्तक 4.06 MB