नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
कृषि विभाग

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र

तरकारीबाली विकास केन्द्र 
फोन नं.: ०१–५५२३१४१, १६६००१६६६६०
इमेल:  info@cvspc.gov.np