• तरकारी बालीहरूका नयाँ जातहरू भित्र्याउने कार्य।
  • जातीय सम्वद्र्धन गर्न प्रजनन तथा मूल बीउको उत्पादन कार्य। 
  • बीउ प्रशोधनशालाको स्थापना र सशक्तिकरण कार्य।
  • ताजा तरकारी एवं तरकारी बीउ  विकास गर्नेकार्य